Kontrast Rozmiar tekstu

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

Podstawa prawna: na podstawie art. 34-37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.2018.1983 t.j. z dnia 16 października 2018).


Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy

W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w siedzibie Straży Miejskiej w Kórnik (ul. Poznańska 83).