Kontrast Rozmiar tekstu

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.).

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.).

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1821).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - IN-1 oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie:

 • Do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek rolny DR-1
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny DL-1

oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rat płatna - 15 listopad,

na podany przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych indywidualny rachunek podatnika lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i SGB KÓRNIK 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Podatek od nieruchomości osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

 • I rata płatna-15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rata płatna - 15 listopad,

na podany przez Wydział Podatków indywidualny rachunek podatnika lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: SGB KÓRNIK 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.


Wymagane dokumenty wraz z załącznikami:

Osoby fizyczne:

 • IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości: 

 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.

Podatek rolny: 

 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny,
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.

Podatek leśny: 

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny,
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.

Załączniki:

 • Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne). 

  Opłaty

 • Opłata skarbowa nie występuje.


  Termin odpowiedzi

 • Miesiąc.


  Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 • Arleta Małecka - podatki od osób fizycznych,
 • Beata Szałamacha - podatki od osób fizycznych,
 • Agnieszka Zdziebkowska - podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

  Tryb odwoławczy

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku.


  Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

 • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
 • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
 • dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr XV/159/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 roku (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku).