Kontrast Rozmiar tekstu

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

Art. 8 - art. 12b ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025).

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.


Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:

 • składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,
 • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

 • I rata płatna - 15 luty, 
 • II rata płatna - 15 wrzesień,

na podany przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych indywidualny rachunek podatnika lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: SGB KÓRNIK 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.


Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT-1/A

Załączniki:

 • przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstanie / wygaśnięcie obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu). 

  Opłaty: 

 • Opłata skarbowa nie występuje.  Termin odpowiedzi

 • Miesiąc


  Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 • Małgorzata Kamińska,
 • Agnieszka Zdziebkowska.

  Tryb odwoławczy

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub przesłać na adres Urzędu.