Kontrast Rozmiar tekstu

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania uzgodnienia projektowanej lokalizacji zjazdu z działki budowlanej na drogę gminną

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 470)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.

    Wymagane dokumenty:

  • wniosek (pobierz) o uzgodnienie projektowanej lokalizacji zjazdu z działki budowlanej na drogę gminną,
  • plan zagospodarowania działki na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 wraz z wkreślonym i zwymiarowanym zjazdem w obrębie pasa drogowego - 2 egzemplarze.

Uwaga!

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy o drogach zjazd stanowi połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze. W myśl niniejszego zapisu zjazdem nie jest ani brama wjazdowa, ani utwardzony teren posesji.

Przedmiotowy zjazd musi spełniać warunki określone w §77, §78, §79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 17 zł w przypadku gdy w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik. Płatności z tytułu pełnomocnictw, opłat skarbowych należy uiścić na konto 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Opłaty

  • opłacie skarbowej nie podlegają podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1000).
  • opłacie skarbowej w wysokości 82 zł podlega wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu niezwiązanego z budownictwem mieszkaniowym zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1000).

Termin odpowiedzi

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik).


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej


Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.