Kontrast Rozmiar tekstu

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót, oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 470).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.2016 poz. 1264).

Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 10589 z dnia 10 grudnia 2019 r.)

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).


Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pobierz) o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, handlowych lub tablic reklamowych,
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym urządzeniem / obiektem oraz obszarem planowanego zajęcia pasa drogowego,
 • kopia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik uzgadniającej lokalizację infrastruktury / obiektu / reklamy w pasie drogowym,
 • szczegółowy harmonogram robót,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  Uwaga!

W myśl §5 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.2017, poz. 784) projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
 • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 • parametry geometrii drogi,
 1. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 2. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
 3. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
 4. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
 5. nazwisko i podpis projektanta,
 6. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 7. projekt graficzny reklamy wraz z projektem konstrukcji (do wglądu),
 8. pisemna zgoda właściciela obiektu stanowiącego nośnik reklamy (w przypadku lokalizowania reklam na istniejących obiektach i urządzeniach),
 9. oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 1. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty w wysokości 17,00zł w przypadku gdy w imieniu Inwestora działa Pełnomocnik. Płatności z tytułu pełnomocnictw, opłat skarbowych należy uiścić na konto 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Opłaty

Wniosek oraz decyzja są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000-j.t.). Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie podlega VAT zgodnie z §13, ust. 1, pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221-j.t.).

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury / obiektów / reklam nalicza się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik).


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej.


Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Pouczenie

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem zajęcia.
 2. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie w terminie i na warunkach określonych decyzją zezwalającą na jego zajęcie.
 3. Zajmujący pas drogowy po rozpoczęciu prac zobowiązany jest zgłosić do Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej prawidłowość oznakowania przedmiotowych robót oraz w trakcie realizacji informować o robotach ulegających zakryciu.
 4. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do stanu poprzedniego oraz dostarczyć:
 • wyniki badań zagęszczenia gruntu,
 • atesty nowo wbudowanych materiałów, użytych do odbudowy nawierzchni pasa drogowego.
 1. Prawidłowość wykonania robót należy potwierdzić protokołem odbioru spisanym przez wykonawcę robót i przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.