Kontrast Rozmiar tekstu

Prawo pierwokupu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./


Wymagane dokumenty

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości / uprzednio nabytej od Gminy / położonej na terenie gminy.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydział przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz Gminy w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wydaje oświadczenie o wykonaniu bądź rezygnacji z prawa pierwokupu. Oświadczenie stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.