Kontrast Rozmiar tekstu

Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest

Informujemy, iż od dnia 18 lutego br. można składać w urzędzie Miasta i Gminy Kórnik wnioski (pobierz) o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2927/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku.

Program związany z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywa 100% kosztów.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej do Starostwa Powiatowego w Poznaniu prac związanych z demontażem azbestu.

Powyższe wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 12 sierpnia 2022 roku Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.