Kontrast Rozmiar tekstu

Program Kórnicka Rodzina Trzy Plus

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLV/516/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014 roku  w sprawie wprowadzenia Programu "Kórnicka Rodzina Trzy Plus". Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 03 czerwca 2014 roku.


Informacje o Kórnickiej Karcie Rodzina Trzy Plus

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Kórnicka Karta Rodziny Trzy Plus, zwana dalej "Kartą", wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
  • małżonek rodzica,
  • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,
  • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • w wieku do ukończenia 26 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie Karty Rodziny Trzy Plus (pobierz) może złożyć:

  • rodzic dziecka,
  • pełnoletni członek rodziny,
  • opiekun prawny dziecka.

Karta Rodziny trzy Plus wydawana będzie na okres 12 miesięcy. Uzyskanie Karty odbywa się na wniosek złożony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub przesłany drogą elektroniczną. Wniosek przesłany drogą elektroniczną musi być uzupełniony o wymagane podpisy, które powinny być złożone w Wydziale Oświaty. Odbiór Karty następuje w siedzibie Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej.