Kontrast Rozmiar tekstu

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.).


Wymagane dokumenty

Wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pobierz).

Przekształcenie przysługuje, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.:

  • osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości rolnych, a także ich następcom prawnym
  • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym
  • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym

Załączniki:

  1. odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia;
  2. odpis księgi wieczystej lokalowej /dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego/;
  3. kopia dokumentu stanowiącego podstawę prawną nabycia prawa użytkowania wieczystego w szczególności (tj. umowa kupna sprzedaży; umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste; umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; umowa zamiany; decyzja administracyjna; orzeczenie sądu).
  4. dokumenty potwierdzające następstwo prawne /w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/;
  5. aktualny odpis z KRS-u /dot. osób prawnych/.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.

Termin załatwienia wniosków wynosi od 3 do 12 miesięcy lub może być przedłużony
w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

  1. Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r., niezależnie od przeznaczenia nieruchomości.
  2. W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.