Kontrast Rozmiar tekstu

Przydział mieszkania socjalnego (komunalnego)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).

Uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 360, poz. 6413).


Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pobierz) o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego,
 • zaświadczenia o  dochodach (pobierz) wszystkich osób ubiegających się o lokal z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego,
 • w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: zaświadczenie o zatrudnieniu (pobierz) i wysokości wynagrodzenia brutto z ostatnich 3 miesięcy,
 • w przypadku emerytów i rencistów: kopie decyzji lub odcinków o przyznaniu świadczenia (renty lub emerytury),
 • w przypadku otrzymywania świadczeń z opieki społecznej: kopie decyzji o przyznanych świadczeniach,
 • w przypadku pracy dorywczej lub innym charakterze w tym o dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek: oświadczenie o dochodach,
 • w przypadku niepełnosprawności: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zmiany warunków mieszkaniowych,
 • w przypadku wniosku o przydział lokalu przystosowanego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim przedłożenie: orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność poruszania się na wózku   inwalidzkim przez osobę ubiegającą się o nowy lokal lub członka jej rodziny,
 • inne dokumenty uzasadniające przydział lokalu wnioskodawcy i członkom rodziny wskazanym we wniosku, np. decyzje organów nadzoru budowlanego.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.


Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej, pokój 202, +48 61 81 70 411 wew. 672


Opłaty

Złożenie wniosku, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.


Termin odpowiedzi

Do 30 dni.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Informacje dodatkowe

 • Lokal wynajmowany na czas nieoznaczony - średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 125% najniższej emerytury tj. na dzień dzisiejszy 1287,15 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 175% najniższej emerytury, tj. 1802,15 zł.

 • Lokal socjalny - średni dochód miesięczny z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 75% najniższej emerytury tj. na dzień dzisiejszy 772,35 zł, w przypadku osoby samotnej dochód ten nie może przekraczać 100% najniższej emerytury, tj. 1029,80 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Lokale mieszkalne wynajmowane są pełnoletnim mieszkańcom Gminy Kórnik: 

 • Posiadającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Kórnik,
 • Bezdomnym, posiadającym ostatnie zameldowanie w Gminie Kórnik,
 • osób bez zameldowania, związanych z Gminą Kórnik przez ostatnich 5 lat.