Kontrast Rozmiar tekstu

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589). 


Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pobierz) o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero przy pierwszym wniosku i każdej zmianie)
 • informację o stanie zadłużenia czynszowego względnie jego brak,
 • dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z: dostarczaniem wody do lokalu, opłat za odbiór nieczystości stałych i płynnych (w przypadku osób, które wydatki te ponoszą we własnym zakresie - rachunki)
 • wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu a także przedstawić rachunki dotyczące świadczeń związanych z eksploatacją domu (opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych),
 • deklarację o wysokości dochodów (dokumenty potwierdzające ich wysokość, wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)

Art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi: "Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu".

Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:

 • wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach (pobierz),
 • emerytura lub renta: decyzja ZUS (kserokopia + oryginał) oraz odcinki dotyczące okresu wg deklaracji,
 • alimenty: wyrok sądu lub decyzja Funduszu Alimentacyjnego, odcinki potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskanego dobrowolnie,
 • uczniowie szkół średnich i wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeniach z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku,
 • zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: decyzje ZUS, zaświadczenie z zakładu pracy,
 • dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
 • w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku,
 • w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń,
 • w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy,
 • umowa - zlecenie lub inne - zaświadczenie o zatrudnieniu (pobierz).
 •  
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające powyższe fakty.

  Opłaty

Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna
 
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - Agnieszka Lewicka-Bachman.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.