Kontrast Rozmiar tekstu

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Gospodarki Żywieniowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202 r. poz. 256).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (pobierz),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydaną decyzję w wysokości 10 zł.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy uwarunkowany jest terminem zakończenia prac przez geodetę i złożenia dokumentacji geodezyjnej.


Tryb odwoławczy

  • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie
  • Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia granic może wystąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, o przekazanie sprawy Sądowi.
  • Od decyzji umarzającej postępowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.