Kontrast Rozmiar tekstu

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemcy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/472/2005 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r., nr 167, poz. 4488, zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 67, poz. 1322).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie lokalu mieszkalnego winny złożyć pisemny wniosek (pobierz).

Załącznik: kopia umowy najmu.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9


Opłaty

  1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
  2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty aktu notarialnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. Z chwilą otrzymania wniosku Wydział przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu mieszkalnego (budynku) i gruntu.
  2. Następnie wyceniany lokal zostaje umieszczony na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na okres nie krótszy niż 21 dni.
  3. W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wnioski o sprzedaż lokalu mogą składać osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
  4. Po upływie w/w terminów zostaje spisany protokół uzgodnień z dotychczasowym najemcą, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.
  5. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży wynosi od 3 do 12 miesięcy lub może być przedłużony w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.
 


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje wszystkim najemcom lokali legitymującym się ważnym tytułem prawnym do lokalu.

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.