Kontrast Rozmiar tekstu

Stawki za czynsz lokali mieszkalnych

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) i art. 7 ust 1, art. 8 pkt 1 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611) oraz § 5 załącznika do uchwały nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4269).


Wysokość czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy, który jest uzależniony od ilości urządzeń technicznych, do których zalicza się centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, gaz przewodowy, instalację wodociągową, łazienkę i w.c.:

  1. Stawka bazowa czynszu w przypadku wyposażenia lokalu mieszkalnego we wszystkie urządzenia techniczne wynosi 6,50 zł za lm2 powierzchni użytkowej lokalu.
  2. Zmniejsza się stawkę bazową czynszu o:
  • 5% dla lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym budynku,
  • 2,5% dla lokalu bez cieplej wody dostarczanej centralnie,
  • 2,5% dla lokalu bez centralnego ogrzewania,
  • 2,5% dla lokalu bez w.c.,
  • 5,0% dla lokalu bez gazu przewodowego,
  • 5,0% dla lokalu bez instalacji wodociągowej.

Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 3.25 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.