Kontrast Rozmiar tekstu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo na czas nieobecności zastępowanego pracownika,
 • wymiar zatrudnienia: 1 etat,
 • przewidywane podjęcie zatrudnienia: od zaraz.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego
 • wysoka kultura osobista.

dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres zadań:

 • utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
  • wycieranie na wilgotno kurzy,
  • wietrzenie pomieszczeń,
  • zamiatanie i zmywanie podłóg,
  • podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
  • uzupełnianie mydła w pojemnikach,
  • mycie i odkażanie sanitariatów,
  • przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb.
 • zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien, drzwi,
 • informowanie kierownika gospodarczego o wszystkich awariach urządzeń zagrażających bezpieczeństwu lub uległych zniszczeniu, a nie dających się usunąć we własnym zakresie,
 • sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 20.01.2023 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Joanna Ignasiak
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sp1kornik.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody do 31.12.2023 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2023
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik.