Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 15.06.2022 r. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju w 2 połowie roku 2022” | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 15.06.2022 r. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju w 2 połowie roku 2022”

W dniu 15 czerwca 2022 r. Uczniowski Klub Sportowy RADZEVIA Radzewo (EUKS - 125), złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pod tytułem: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju w 2 połowie roku 2022”.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 21 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. do godziny 15:30, wyłącznie na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. 61 8 170 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.