Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 31.05.2022 "Wyścig rowerowy Poznańska Korba" | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 31.05.2022 "Wyścig rowerowy Poznańska Korba"

W dniu 31 maja 2022 r. Stowarzyszenie Poco Loco Adventure (nr KRS 0000246809), złożyło ofert ę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: współorganizowanie różnych imprez sportowych - pod tytułem Wyścig rowerowy Poznańska Korba”. Zgodnie z art. 19a ust . 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust . 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust . 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 2 czerwca 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. do godziny 15:30, wyłącznie na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje teł. 61 8 170 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.