Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zlot jubileuszowy z okazji 110–lecia harcerstwa w Kórniku
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zlot jubileuszowy z okazji 110–lecia harcerstwa w Kórniku

W dniu 6 czerwca 2023 r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego, złożył ofertę
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. - pod tytułem: „Zlot jubileuszowy z okazji 110 – lecia harcerstwa w Kórniku”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy oferty zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz
na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 13 czerwca 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godziny 15:30, na adres e-mail: wks@kornik.pl lub do Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, adres: pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-035 Kórnik. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie. Szczegółowe informacje tel. +48 61 8 170 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.