Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych: „Integracja przez sport – zagospodarowanie czasu wolnego dla członków Radzevii” oraz „Senior w akcji”
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych: „Integracja przez sport – zagospodarowanie czasu wolnego dla członków Radzevii” oraz „Senior w akcji”

W dniu 7 sierpnia 2023 r. Klub Sportowy Radzevia, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - pod tytułem: „Integracja przez sport – zagospodarowanie czasu wolnego dla członków Radzevii”.

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Senior z Borówca, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pod tytułem: „SENIOR w akcji”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do ofert można przesyłać od 16 sierpnia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. do godziny 15:30, wyłącznie na adres e-mail: wks@kornik.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. +48 61 8 170 411 wew. 534 w godzinach pracy Urzędu.