Kontrast Rozmiar tekstu

Urodzenia i zgony

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od daty narodzin dziecka, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

 • dowody osobiste rodziców (z uwzględnieniem aktualnego miejsca zameldowania na pobyt stały),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, wraz z jego kserokopią,

w przypadkach urodzenia dziecka pozamałżeńskiego:

 • dowód osobisty matki lub paszport oraz poświadczenie miejsca stałego zameldowania,

oraz, gdy matka jest:

 • panną - skrócony odpis aktu urodzenia,
 • osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji lub prawomocny wyrok stwierdzający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub separację,
 • wdową - skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia. 


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Zgłoszenie oraz 3 odpisy aktów urodzenia zwolnione są z opłaty skarbowej.


Opłaty

Obowiązują następujące opłaty za odpisy aktów stanu cywilnego:

 • odpis skrócony - 22 zł,
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę po 01 stycznia 2007 r. należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia podania. 


Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.


Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 


Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, albo inna osoba obecna przy porodzie,
 • lekarz lub położna,
 • inne upoważnione osoby.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste, paszporty). Jeżeli w dokumencie nie występuje miejsce pobytu stałego wówczas konieczne jest poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

W wypadku matki:

 • panny - odpis aktu urodzenia,
 • rozwiedzionej - odpis aktu małżeństwa z  adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja prawomocnego wyroku rozwodowego,
 • w wypadku matki wdowy - odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Kórnikiem) - taki tok postępowania dotyczy uznania dziecka dokonywanego przy rejestracji urodzenia.

W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego ale nieurodzonego dodatkowo należy przedłożyć kartę ciąży.

Jeżeli dziecko urodziło się poza gminą Kórnik, ponadto należy przedłożyć - odpis zupełny aktu jego urodzenia, opłacony opłatą skarbową. 


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 


Termin i sposób załatwienia

Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania.

Procedurę uznania dziecka poczętego, stosuje się tak jak opisano powyżej.


Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 


Inne informacje

Dla skuteczności złożenia przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie, że jest on ojcem dziecka przez matkę dziecka.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które nie mają ukończone 18 lat tylko przed sądem opiekuńczym ( również w sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ma ukończonych 18 lat).

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty:

Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej i jej małżonka.

Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Zgłoszenie oraz trzy odpisy aktu zgonu zwolnione są od opłaty skarbowej.

Opłaty za dodatkowe odpisy:

 • odpis skrócony - 22 zł,
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę należy uiszczać w kasie UMiG w Kórnik lub na rachunku Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. 

Opłaty skarbowe należy uiszczać w dniu złożenia podania. 


Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.


Podstawa prawna

Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zm).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 


Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

 • małżonku lub dzieciach zmarłego,
 • najbliższych krewnych lub powinowatych,
 • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni od daty zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawane są trzy odpisy aktu zgony (bezpłatne).