Kontrast Rozmiar tekstu

Wielkopolska Karta Rodziny

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,
 • w przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o niepełnosprawności,
 • kserokopię aktów urodzenia dzieci,
 • kserokopię dowodów osobistych rodziców.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.


Opłaty

Brak opłat za wydanie Karty.


Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.

Karta będzie wydawana maksymalnie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.

Odbiór Karty następuje w siedzibie Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.

Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie Wydział Oświaty I Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.


Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Podstawa prawna

 • Uchwała nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wielkopolska Karta Rodziny;
 • Porozumienie Partnerskie nr 2/gmina/2016 zawarte w dniu 28 stycznia 2016 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Kórnik. 

Inne informacje

Dla kogo ten projekt?

 • rodzin wielodzietnych,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka.

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 26 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej.

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji,
 • wspierania rodzin wielodzietnych,
 • zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
 • zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Aktualny katalog ulg i zwolnień jest publikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: http://www.rops.poznan.pl