Kontrast Rozmiar tekstu

Wielkopolska Karta Rodziny

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,
 • w przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o niepełnosprawności,
 • kserokopię aktów urodzenia dzieci,
 • kserokopię dowodów osobistych rodziców.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.


Opłaty

Brak opłat za wydanie Karty.


Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.

Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.

Odbiór Karty następuje w siedzibie Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.

Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie Wydział Oświaty I Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.


Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Podstawa prawna

 • Uchwała nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wielkopolska Karta Rodziny;
 • Porozumienie Partnerskie nr 2/gmina/2016 zawarte w dniu 28 stycznia 2016 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Kórnik. 

Inne informacje

Dla kogo ten projekt?

 • rodzin wielodzietnych,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka.

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 26 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej.

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji,
 • wspierania rodzin wielodzietnych,
 • zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
 • zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Aktualny katalog ulg i zwolnień jest publikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: http://www.rops.poznan.pl