Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca 2023 r. (WB1-PP.1431.18.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca 2023 r. (WB1-PP.1431.18.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. czy w związku z obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej i Szerokiej, gminy Kórnik wpłynęły do tut. Urzędu wnioski dot. przedmiotowego planu; jeśli tak, jaka była ich treść, w szczególności co było ich przedmiotem oraz jakich nieruchomości dotyczyły;
  2. czy został sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej i Szerokiej, gminy Kórnik; jeśli tak, Wnioskodawczyni wnosi o udostępnienie jej kopii ww. projektu.
  3. w przypadku sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego jak wyżej, do jakich organów administracji publicznej tut. Urząd wystąpił o opinie i uzgodnienia dot. projektu planu oraz jakie było stanowisko wyrażone przez każdy z organów, do których skierowane zostały zapytania, a także czy którekolwiek z uzgodnień zostało zaskarżone przez tut. Organ i w jakim zakresie;

Pełna treść wniosku