Wniosek z dnia 10.01.2023 r. (WB1-PP.1431.3.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 10.01.2023 r. (WB1-PP.1431.3.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy Rada Gminy (Rada Miasta) podjęła uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projektu tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - tj. czy podjęto uchwałę, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) - dalej „upzp”, jeśli tak to kiedy;
  2. Czy sporządzono projekt tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o której mowa w art. 37a ust. 1 upzp, jeśli tak to kiedy;
  3. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) wystąpił do organów, o których mowa w art. 37b ust. 2 upzp o zasięgnięcie opinii o projekcie tzw. uchwały krajobrazowej;
  4. Czy projekt tzw. uchwały krajobrazowej został wyłożony do publicznego wglądu, a jeśli nie to kiedy planuje się jego wyłożenie?
  5. Kiedy projekt tzw. uchwały krajobrazowej zostanie poddany pod głosowanie na Radzie Gminy (Radzie Miasta)?

Pełna treść wniosku