Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (B-PG.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku (dalej jako "Nieruchomość"),
znajduje się na obszarze znalezisk archeologicznych lub/i strefie ochrony konserwatorskiej o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) ("Ustawa o ochronie zabytków");

  • czy Nieruchomość oraz posadowione na niej budynki są objęte którąś z form ochrony zabytków wskazanych w art. 7 Ustawy o ochronie zabytków oraz
  • czy w stosunku do Nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie przed Organem w sprawie objęcia Nieruchomości lub posadowionych na nich budynków którąś z form ochrony zabytków wskazanych w art. 7 Ustany o ochronie zabytków.

Opis Nieruchomości
Nieruchomość położona w miejscowości Robakowo, województwo Wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych:

  1. 43/ 1 oraz 43/2 , dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

Pełna treść wniosku