Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-PP.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),

  • znajduje się na obszarze rewitalizacji,
  • znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
  • znajduje się na obszarze objętym gminnym programem rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
  • znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pełna treść wniosku