Wniosek z dnia 11.07.2022 r. (SE-WAO.1431.12.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.07.2022 r. (SE-WAO.1431.12.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. przedsiębiorcach telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.), będących adresatami obowiązujących decyzji administracyjnych, zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej, wydanych przez tutejszy organ do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) - poprzez wskazanie ich nazw lub firm;
  2. wysokości opłaty rocznej, jaką byli zobowiązani uiścić przedsiębiorcy telekomunikacyjni, o których mowa w pkt 1, za 2022 rok z góry, tj. do dnia 15 stycznia 2022 roku, na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych wydanych przez tutejszy organ na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.);
  3. łącznej wysokości należnego za 2022 rok dla tutejszej gminy podatku od nieruchomości w części dotyczącej budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z 12 stycznia 1991 roku o opłatach i podatkach lokalnych (t.j.
    Dz.U. z 2019 r, poz, 1170 z późn. zm.), a wynikającej z deklaracji złożonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w pkt 1, na podstawie art. 6 ust. 9 powołanej ustawy lub wydanych wobec nich decyzji administracyjnych zgodnie z art. 6 ust. 7 w związku z art. 6 ust. 6 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych.

Pełna treść wniosku