Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB1-GN.1431.10.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB1-GN.1431.10.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

w odniesieniu do:

 • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/60, 53/61, 53/75 (id: 302109„5.0023.53/60; 302109_5.0023.53/61; 302109_5.0023.53/75), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr
 • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/94 (id: 302109_5.0023, ŻERNI KI), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr
 • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/93 (id: 302109_5.0023, ŻERNI KI), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr
 • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 14/2 (id: 302109_5.0023.14/2), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr

(dalej jako .Nieruchomości"); we wskazanym poniżej zakresie:

 • a) zgłoszenia przez jakiekolwiek podmioty, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) któregokolwiek z poprzednich właścicieli Nieruchomości, roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących zwrotu Nieruchomości lub ich części bądź wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie Nieruchomości lub ich części; lub 
 • b) wszczęcia postępowań administracyjnych lub sądowych mających na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności Nieruchomości lub ich części; lub
 • c) zgłoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Nieruchomości lub ich części.

W przypadku istnienia, obecnie lub w przeszłości, jakichkolwiek roszczeń lub postępowań wskazanych w pkt a) - c) powyżej, wnoszę o szczegółowe podanie wszelkich informacji na temat każdego z takich wniosków lub postępowań, w tym w szczególności poniższych informacji:

 • kto jest wnioskodawcą oraz jakie są pozostałe strony postępowania lub ewentualnie strony zainteresowane w sprawie;
 • kiedy dany wniosek został złożony oraz kiedy dane postępowanie zostało wszczęte;
 • przed jakim organem zostało wszczęte oraz toczy się obecnie postępowanie;
 • pod jaką sygnaturą wniosek został zarejestrowany oraz pod jaką sygnaturą sprawy toczy się obecnie postępowanie;
 • jaki jest przedmiot żądania objęty wnioskiem;
 • na jakim etapie znajduje się dane postępowanie (tj. w której instancji, czy jest to pierwsze postępowanie w sprawie, czy wznowienie postępowania rtp.);
 • jeżeli postępowanie zostało już zakończone — jakim rozstrzygnięciem się zakończyło oraz czy jest ono prawomocne;
 • w jakim zakresie wniosek dotyczy Nieruchomości (proszę o podanie obszaru i położenia części Nieruchomości, której wniosek dotyczy);
 • innych informacji dotyczących takiego postępowania, jeżeli w kontekście niniejszego wniosku są one istotne.

Pełna treść wniosku