Wniosek z dnia 14.05.2021 r. (B-PG.1431.9.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 14.05.2021 r. (B-PG.1431.9.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

nieruchomość gruntowa, składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 25,8092 ha, położona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109_5.0018 Robakowo, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00028456/5;
(dalej „Nieruchomość"),
jest objęta jakąkolwiek formą ochrony zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 2187, ze zm.) tj.: 

  • czy Nieruchomość wpisane jest do rejestru zabytków nieruchomych bądź gminnej, wojewódzkiej lub krajowej ewidencji zabytków,
  • czy na Nieruchomości znajdują się zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków ruchomych,
  • czy na Nieruchomości znajdują się stanowiska archeologiczne objęte wpisem do rejestru zabytków archeologicznych,
  • czy Nieruchomości znajdują się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

Pełna treść wniosku