Wniosek z dnia 18.08.2021 r. (WB1-PP.1431.46.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.08.2021 r. (WB1-PP.1431.46.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

działki numer 83 obręb Dachowa, Gmina Kórnik:

  1. czy na ww. działce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli tak proszę o podanie przeznaczenia terenu oraz pełnej nazwy i numeru uchwały,
  2. przeznaczenia ww. działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Proszę o podanie pełnej nazwy i numeru uchwały,
  3. podania informacji czy w odległości do 500 metrów od granicy działki wydane zostały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. W odpowiedzi proszę o podanie kiedy decyzje zostały wydane i jakiego przedsięwzięcia dotyczyły,
  4. występowania na ww. działce obiektów:
  • wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków,
  • gminnej ewidencji zabytków,
  • gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.

Pełna treść wniosku