Wniosek z dnia 2.02.2022 r. (B-WKS.1431.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 2.02.2022 r. (B-WKS.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy w ramach wykonywania zadań gminy i jej działalności funkcjonuje dokument przyjmujący formę młodzieżowej strategii gminy, polityki dla ludzi młodych w gminie, strategii rozwoju polityk młodzieżowej lub tożsamego instrumentu? Jeżeli tak, proszę o jego przesłanie.
  2. Czy taki dokument funkcjonował w przeszłości? Jeżeli tak, proszę o jego przesłanie.
  3. Czy strategia gminy dla młodzieży przyjęła formę prawnie skuteczną, tj. czy przyjęto ją uchwałą rady gminy bądź zarządzeniem organu wykonawczego? Jeżeli tak, proszę o przesłanie uchwały/zarządzenia.
  4. Jeżeli strategia gminy dla młodzieży funkcjonowała w przeszłości, to czy istnieje jakaś ewaluacja/sprawozdanie z wykonanych działań' i ewentualne wnioski? Jeżeli tak proszę o przesłanie stosownego dokumentu.
  5. Czy gmina planuje przygotować młodzieżową strategię gminy, politykę dla ludzi młodych w gminie strategię rozwoju polityki młodzieżowej lub tożsamy dokument strategiczny w trakcie najbliższego roku?

Pełna treść wniosku