Wniosek z dnia 22.06.2021 r. (WB1-OSR.1431.19.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.06.2021 r. (WB1-OSR.1431.19.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00041690/4, 

(dalej jako „Nieruchomość ”); 

we wskazanym poniżej zakresie:

  1. czy Nieruchomość jest objęta obszarowymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?
  2. czy na obszarze Nieruchomości znajdują się pomniki przyrody, rośliny, zwierzęta lub grzyby objęte ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy wskazanej w pkt 1 powyżej, innych ustaw oraz umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska?
  3. czy Nieruchomość lub jej część położona jest na obszarze Natura 2000, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub na terenie Parku Narodowego?
  4. czy planowane jest objęcie Nieruchomości jakąkolwiek ochroną w jakiejkolwiek formie w rozumieniu ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami bądź innych przepisów prawa?

Pełna treść wniosku