Wniosek z dnia 22.10.2021 r. (WB1-PP.1431.58.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.10.2021 r. (WB1-PP.1431.58.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w postępowaniach z zakresu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tutejszy organ uwzględnia przebieg przedmiotowej linii oraz obowiązujący dla tej linii pas technologiczny (o szerokości 56 m, tzn. po 28 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym)?
  2. Czy obszary na których usytuowana jest w/w elektroenergetyczna linia przesyłowa, pokryte są w całości studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uwzględniającymi informację o szerokości pasa technologicznego dla tej linii oraz o ograniczeniach w użytkowaniu terenu pod linią i w zasięgu pasa technologicznego?

Pełna treść wniosku