Wniosek z dnia 23.03.2022 r. (SE-WAO.1431.8.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 23.03.2022 r. (SE-WAO.1431.8.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

udostępnienie mi, na podstawie prowadzonych przez Organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu Organu, informacji publicznej w zakresie nieruchomości („Nieruchomość”):

składającej się m.in. z działki o numerze ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Żerniki (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Żerniki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ...

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz czy Nieruchomość została objęta ochroną konserwatorską, w tym w szczególności ochroną archeologiczną. Proszę również o informację czy na Nieruchomości były prowadzone badania archeologiczne, w tym prospekcja powierzchniowa.

Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie możliwych ograniczeń wynikających z objęcia Nieruchomości ochroną konserwatorską oraz o informację czy i jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej w stosunku do przedmiotowej Nieruchomości. Proszę również o podanie informacji czy na terenie Nieruchomości został ustanowiony park kulturowy oraz czy Nieruchomość została objęta audytem krajobrazowym, a jeśli tak, to, jakie były jego wyniki.

Pełna treść wniosku