Wniosek z dnia 24.06.2021 r. (WB1-GN.1431.11.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.06.2021 r. (WB1-GN.1431.11.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

w odniesieniu do:

nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00041690/4,

(dalej jako „Nieruchomość'’);

we wskazanym poniżej zakresie:

  • zgłoszenia przez jakiekolwiek podmioty, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) któregokolwiek z poprzednich właścicieli Nieruchomości, roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących zwrotu Nieruchomości lub ich części bądź wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie Nieruchomości lub ich części; lub
  • wszczęcia postępowań administracyjnych lub sądowych mających na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności Nieruchomości lub ich części; lub
  • zgłoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Nieruchomości lub ich części.

W przypadku istnienia, obecnie lub w przeszłości, jakichkolwiek roszczeń lub postępowań wskazanych w pkt a) - c) powyżej, wnoszę o szczegółowe podanie wszelkich informacji na temat każdego z takich wniosków lub postępowań, w tym w szczególności poniższych Informacji:

  • kto jest wnioskodawcą oraz jakie są pozostałe strony postępowania lub ewentualnie strony zainteresowane w sprawie;
  • kiedy dany wniosek został złożony oraz kiedy dane postępowanie zostało wszczęte; przed jakim organem zostało wszczęte oraz toczy się obecnie postępowanie;
  • pod jaką sygnaturą wniosek został zarejestrowany oraz pod jaką sygnaturą sprawy toczy się obecnie postępowanie; jaki jest przedmiot żądania objęty wnioskiem;
  • na jakim etapie znajduje się dane postępowanie (tj. w której instancji, czy jest to pierwsze postępowanie w sprawie, czy wznowienie postępowania itp.);
  • jeżeli postępowanie zostało już zakończone - jakim rozstrzygnięciem się zakończyło oraz czy jest ono prawomocne;
  • w jakim zakresie wniosek dotyczy Nieruchomości (proszę o podanie obszaru i położenia części Nieruchomości, której wniosek dotyczy);
  • innych informacji dotyczących takiego postępowania, jeżeli w kontekście niniejszego wniosku są one istotne.

Pełna treść wniosku