Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.06.2021 r. (WB1-PP.1431.36.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

w odniesieniu do:

nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00041690/4,


(dalej jako „Nieruchomość”);

we wskazanym poniżej zakresie:

  1. Czy na obszarze Nieruchomości bądź na nieruchomościach sąsiadujących z Nieruchomościami obecnie prowadzone bądź planowane są jakiekolwiek inwestycje, o których wiadomo adresatowi niniejszego wniosku? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie - co jest przedmiotem takich inwestycji i czy wiążą się one z jakimikolwiek obowiązkami/ograniczeniami dla właściciela Nieruchomości?
  2. Czy w odniesieniu do obszaru Nieruchomości zostały wydane jakiekolwiek:
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • decyzje o warunkach zabudowy, bądź
  • decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub czy toczą się obecnie postępowania zmierzające do wydania takich decyzji? Jeżeli takie decyzje zostały wydane, proszę o przesłanie ich zanonimizowanych kopii, natomiast w przypadku toczących się postępowań
  • informację, co jest przedmiotem postępowania i na jakim jest ono etapie.

Pełna treść wniosku