Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (B-PG.1431.4.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (B-PG.1431.4.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),
znajduje się na obszarze znalezisk archeologicznych lub/i strefie ochrony konserwatorskiej o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) ("Ustawa o ochronie zabytków");
a ) czy Nieruchomość oraz posadowione na niej budynki są objęte którąś z form ochrony zabytków wskazanych w art. 7 Ustawy o ochronie zabytków oraz
b) czy w stosunku do Nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie przed Organem w sprawie objęcia Nieruchomości lub posadowionych na nich budynków którąś z form ochrony zabytków wskazanych w art. 7 Ustawy o ochronie zabytków.

Nieruchomość położona w miejscowości Robakowo, województwo Wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik, obręb ewidencyjny 302109 5.0018 składająca się z działek o numerach ewidencyjnych:

  1. 108/5 oraz 108/6, obręb ewidencyjny 302109 5.0018 dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

Pełna treść wniosku