Wniosek z dnia 28.12.2021 r. (B-PG.1431.19.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.12.2021 r. (B-PG.1431.19.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. wykaz zabytków wraz ze wskazaniem ich dokładnej lokalizacji:

a. wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
b. wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa,
c. uznanych za pomniki historii,
d. parków kulturowych,
e. zabytków (stanowisk) archeologicznych,
f. stref ochrony konserwatorskiej,
g. innych zabytków
zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021 poz. 7,10 ze zm.).
Wnioskowany obszar obejmuje teren w odległości 300 m w każdą stronę od osi trasy poszczególnych Wariantów oraz przyjętych rozwiązań (bufor o łącznej szerokości 600 m zaprezentowano na mapie pod udostępnionym linkiem).

  1. gminnego programu/planu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (jeżeli został opracowany). Dane przestrzenne proszę przesłać w formacie *shp. Pozostałe dane w formacie elektronicznej, np. *pdf, *jpg.

Pełna treść wniosku