Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (B-FP.1431.3.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (B-FP.1431.3.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wnoszę o niezwłoczne (nie później niż w terminie 14 dni) przesłanie następujących informacji bądź dokumentów:

  1. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, którym w 2021 roku (w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.) oraz 2022 roku (w okresie od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.) w związku z realizacja, umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania w ramach ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. lub ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ), naliczono karę umowną, ze wskazaniem: a) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia, b) wysokości kary umownej, c) daty naliczenia kary umownej, d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz, e) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Dokumentów potwierdzających naliczenie kary umownej (np. protokoły odbioru, pisma do wykonawców, noty obciążeniowe).
  3. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, z którymi w 2021 roku (w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.) oraz 2022 roku (w okresie od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.) w związku z realizacją umów o udzielenia zamówienia publicznego, rozwiązano umowę, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono, ze wskazaniem: a) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego, b) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego c) dały rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy oraz d) przyczyny rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy.
  4. Dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy.
  5. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których w 2021 roku (w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.) oraz 2022 roku (w okresie od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.) w związku z realizacją umów o udzielenia zamówienia publicznego, pozwano o zapłatę, ze wskazaniem: a) przyczyny złożenia pozwu, b) sygnatury sprawy sądowej, c) daty złożenia pozwu, d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz e) informacji o wyniku postępowania sądowego, jeżeli został wydany wyrok w jakiejkolwiek instancji
  6. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których zamawiający 2021 roku (w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.) oraz  2022 roku (w okresie od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.) wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z wystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. - dalej „p.z.p.” (tj. którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia), ze wskazaniem: a) przyczyny wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, b) daty wykluczenia, c) ewentualnej sygn. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w związku z wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 10p.z.p. d) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.
  7. Protokołów z postępowań wraz z pismami do wykonawców w sprawie wykluczenia w związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p.

Pełna treść wniosku