Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (B-PG.1431.5.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (B-PG.1431.5.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

w zakresie nieruchomości („Nieruchomość"):

  1. składającej się m in. z działki o numerze ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Robakowo (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Robakowo, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz czy Nieruchomość została objęta ochroną konserwatorską, w tym w szczególności ochroną archeologiczną.

Proszę również o informację czy na Nieruchomości były prowadzone badania archeologiczne, w tym prospekcja powierzchniowa.
Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie możliwych ograniczeń wynikających z objęcia Nieruchomości ochroną konserwatorską oraz o informację czy i jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej w stosunku do przedmiotowej Nieruchomości. Proszę również o podanie informacji czy na terenie Nieruchomości został ustanowiony park kulturowy oraz czy Nieruchomość została objęta audytem krajobrazowym, a jeśli tak, to, jakie były jego wyniki.

Pełna treść wniosku