Wniosek z dnia 8.07.2021 r. (WB1-PP.1431.39.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 8.07.2021 r. (WB1-PP.1431.39.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.) została wydana zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I-III, na cele nierolnicze, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Robakowie - rejon ul. Żernickiej, gm. Kórnik, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXVI/288/2012 z dnia 26 września 2012 r. 

Pełna treść wniosku