Wniosek z dnia 9.11.2021 r. (B-PG.1431.18.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 9.11.2021 r. (B-PG.1431.18.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • nieruchomości składającej się m.in. z działki o numerze ewidencyjnym 24/12 położonej w miejscowości Żerniki (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Żerniki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz czy Nieruchomość została objęta ochroną konserwatorską, w tym w szczególności ochroną archeologiczną. Proszę również o informację czy na Nieruchomości były prowadzone badania archeologiczne, w tym prospekcja powierzchniowa.
Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie możliwych ograniczeń wynikających z objęcia Nieruchomości ochroną konserwatorską oraz o informację czy i jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej w stosunku do przedmiotowej Nieruchomości. Proszę również o podanie informacji czy na terenie Nieruchomości został ustanowiony park kulturowy oraz czy Nieruchomość została objęta audytem krajobrazowym, a jeśli tak, to, jakie były jego wyniki.

Pełna treść wniosku