Kontrast Rozmiar tekstu

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, ustaleniu przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz wielkości zgłoszonych użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.).
Zgodnie z art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia, który musi zawierać dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, numer telefonu,
 • uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie: podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia,
 • cel uzyskania zaświadczenia,
 • informację o sposobie odbioru zaświadczenia,
 • podpis osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.

  Opłaty:

Opłata skarbowa od wydanego zaświadczenia - 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, złożenie pełnomocnictwa m.in. w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, płatności bezpośrednich dla producentów rolnych oraz wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.). 


Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 • Katarzyna Modrzejewska.

  Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Kórniku lub przesłać na adres Urzędu. 


Uwagi

Odbiór zaświadczeń:

 • osobiście; osoba ubiegająca się o zaświadczenie lub osoba upoważniona przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia wraz z pełnomocnictwem,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej.