Kontrast Rozmiar tekstu

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości

Podstawa prawna 

Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.).


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • KRS w przypadku osób prawnych.

    Opłaty

Opłata skarbowa:

  • 21 zł - od każdego egzemplarza zaświadczenia,
  • 17 zł - upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik.


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy  Kórnik w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku lub przesłać na adres Urzędu.