Kontrast Rozmiar tekstu

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).


Wymagane dokumenty:

 • wniosek na wycinkę drzew i krzewów.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić:

 • posiadacz/właściciel/współwłaściciel nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną (pobierz),
 • właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 • spółdzielnia mieszkaniowa jeżeli poinformuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. - (kopię takiego ogłoszenia należy dołączyć do wniosku),
 • użytkownik działki ROD (wymagany podpis prezesa ROD-u pod wnioskiem) (pobierz).

Załączniki do wniosków:

 • zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew i krzewów (załącznik nr 1 do wniosku),
 • rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 
 • i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości,
 • projekt planu:
 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, lub
 2. przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informującego o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
 3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania a środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 4. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane.

W razie stwierdzenia braków formalnoprawnych we wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wzywa wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty

Uzyskanie pozwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku lub dokonać opłatę przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kórniku: 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.


Termin załatwienia sprawy

30 dni, 60 dni w przypadkach skomplikowanych.


Sposób załatwienia sprawy:

Oględziny terenu.

Decyzja administracyjna - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów lub odmowa zezwolenia.


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.


Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

Osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zamiar usunięcia drzewa, należy zgłosić w tut. urzędzie - druk zgłoszenia jest dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ nakłada obowiązek uzupełnienia go w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Po otrzymaniu zgłoszenia tut. organ zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin drzew w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia.

Z oględzin sporządza się protokół, który będzie ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nie usunięcia drzew w tym terminie, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

Organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia drzewa, jeśli uzna to za zasadne. Wydanie takiej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której usunięto drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek dokonania opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

 1. pozostałe podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa i krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm dla wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, powyżej 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i powyżej 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów:

Wysokość stawek zależy od poszczególnych rodzajów, gatunków drzew oraz obwodu pnia mierzonego drzewa na wysokości 130 cm. Karę pieniężną za nielegalne usunięcie drzewa ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzew. W myśl ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2,
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 1. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, plac Niepodległości 42 , +48 61 81 70 411 wew. 698.