Kontrast Rozmiar tekstu

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).


Wymagane dokumenty

Przedsiębiorco sprawdź czy figurujesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy). Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności GospodarczejPrzedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych. Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

W przypadku Urzędu Miejskiego w Kórniku wniosek składa się w pokoju nr 202 II piętro.

Więcej informacji na stronie CEIDG.


Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, Bank Spółdzielczy w Kórniku, 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

Uwaga! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).


Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.


Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


Inne informacje

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.