Kontrast Rozmiar tekstu

Związki małżeńskie

Zawarcie związku małżeńskiego i akt małżeństwa

Formy zwarcia związku małżeńskiego:

 • Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenia powinny być złożone w obecności 2 dorosłych świadków.

Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego.

 • Zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne.

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej z osób, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy od  dnia jego wydania.

 • Zawarcie małżeństwa przed konsulem.

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo przed konsulem.


Wymagane dokumenty, które należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego:

 1. dowody osobiste (z aktualnymi miejscami zameldowania na pobyt stały) lub paszporty z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały,
 2. skrócone odpisy aktu urodzenia opłacone opłatą skarbową - w przypadku urodzenia się przyszłych małżonków poza gmina Kórnik oraz gdy związek małżeński będzie zawierany w innym USC niż Kórnik,
 3. osoby rozwiedzione i wdowcy powinni przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu albo odpis aktu zgonu współmałżonka.

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien on przedłożyć dodatkowo zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju lub placówkę dyplomatyczną oraz dokument tożsamości / paszport (wyżej wymienione dokumenty dotyczące cudzoziemca muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Ponadto nupturienci winni złożyć podpisy pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

W momencie składania zapewnień przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są od opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku zawarcia małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne winna być wpłacona przed jego rejestracją w kasie lub na konto urzędu, właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa (opłata 84 zł ).

Od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84 zł (jeżeli związek małżeński jest zawierany w Kórniku):

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiszczać w kasie UMiG lub na rachunku Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Termin i sposób załatwienia

Podczas składania dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Podstawa prawna

Art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zm ). ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst. Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 z późn. zm.).


Inne informacje

W uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (pobierz) oraz:

 • dowód osobisty (z aktualnym miejscem zameldowania na pobyt stały) lub paszport z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały,
 • odpis skrócony aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową (dotyczy panien i kawalerów).

Dodatkowo, jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy przedłożyć:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu opłacony opłatą skarbową
 • odpis skrócony akt zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości 38 zł. Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunku UG Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Opłatę skarbową wnosi się po złożeniu podania.


Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące. 

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Podstawa prawna

Art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.). 


Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

Podanie (pobierz) z uzasadnieniem


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Od 1 stycznia 2007 r. zezwolenie podlega opłacie w wysokości 39 zł, natomiast podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Bank Spółdzielczy w Kórniku  26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. 

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.


Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie wydawane jest niezwłocznie po zgłoszeniu podania z uzasadnieniem.

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, osoba zainteresowania może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.