Kontrast Rozmiar tekstu

Podział nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (pobierz) wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.

Załączniki (oryginały lub kopie dokumentów uwierzytelnionych przez organ lub uprawnioną osobę):

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące),
 • wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna),
 • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 1 egz. dla organu podziałowego oraz 1 egz. dla geodety),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 1. Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału i nadaniu mu klauzuli ostateczności, wniosek należy uzupełnić o:
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 2 egz. dla organu podziałowego oraz 1 egz. dla geodety).
 1. Zgodnie, z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to winno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.
 2. Zgodnie z przepisami art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości budynku, od fundamentu do przykrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielania przeciwpożarowego na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne wykorzystywane części. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w przypadku, o którym mowa wyżej odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku, na których należy również wkreślić projektowaną granicę. Wyżej opisane rzuty winny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Należy również określić, czy jest to ściana przeciwpożarowa, czy też spełnione są warunki z art. 93 ust. 3b zdanie drugie ww. ustawy.
 3. W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ww. ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane, a do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2 podpunktach 1 i 2, punkcie 3 oraz, gdy to jest niezbędne, w punktach 4 i 5 niniejsze informacji.
 4. W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej informacji, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ww. ustawy, następuje w drodze postanowienia, w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.

Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu pozytywnie opiniującemu wstępny projekt podziału nieruchomości i złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje się w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.

Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa wyżej, tut. organ zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadomi strony, poda przyczyny zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.


Tryb odwoławczy

Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Konserwatora Zabytków właściwego dla położenia nieruchomości, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 8, w związku z art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem. Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez organ prowadzący postępowanie lub uprawnioną osobę.

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.