Kontrast Rozmiar tekstu

Świadczenia pomocy materialnej

Stypendium szkolne

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

którzy: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. "0").


Formy stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
  a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów;
 4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe zgodnie z art. 90 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Wypłata stypendium:

Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium jednorazowo w terminie:

 • do 31 grudnia (za okres wrzesień - grudzień) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne do 10 grudnia;
 • do 30 czerwca (za okres styczeń - czerwiec) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne do 10 czerwca.

Wypłata stypendium w tej formie o której mowa w pkt 1 i 3 następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie:

 • oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) imiennych rachunków;
 • biletów imiennych pieniężnych;
 • kwitariuszy;
 • dowodów wpłaty KP;
 • potwierdzenia przelewu;
 • zaświadczeń wydanych przez szkołę do której uczęszcza uczeń o poniesionych opłatach przez rodziców na rzecz dziecka w danym roku szkolnym na który przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym;
 • lub oświadczenia o poniesionych wydatkach na rzecz dziecka w danym roku szkolnym na który przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym. Składający oświadczenie jest obowiązany
  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
  za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Faktury i rachunki, potwierdzenia przelewu, będą uwzględniane z datą ich wystawienia od 1 lipca 2023 r., winny być także przedłożone w sposób uporządkowany (wg załączonego wzoru).

Abonament internetowy, bilety przejazdu, internat, bursa - od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. Stypendium szkolne udzielone w formie rzeczowej, będzie realizowane przez zakup i przekazanie na terenie szkoły do której uczeń uczęszcza lub w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty, a także w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

Należy podkreślić, iż obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.


Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne:

Rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.


Kryterium dochodowe (stypendium szkolnego):

 • Od 1 stycznia 2022 r. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł
 • Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
 • Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od skali okoliczności określonych w art.90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i wynosi:

 • przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł. netto-od 80% do 120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł do 300 zł netto-od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300 zł netto do wysokości kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej- 80% kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty do wniosku o stypendium szkolne:

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia lub innych umów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;
 • odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;
 • decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej;
 • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Dokumenty do pobrania:

Termin złożenia wniosku:

 • do 15 września 2023 r.,
 • do 15 października 2023 r. - słuchacze kolegiów, pracowników służb społecznych.
Zasiłek szkolny

Kto może otrzymać zasiłek :

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.


Forma zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


Wysokość zasiłku szkolnego:

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Termin złożenia wniosku o zasiłek szkolny:

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


Dokumenty do wniosku o zasiłek szkolny:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


Miejsce złożenia wniosków o stypendium i zasiłek szkolny:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 3, +48 61 81 70 411 wew. 713.


Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18.