Kontrast Rozmiar tekstu

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Kórnik

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Kórnik.,
 • opis obiektu,
 • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
 • kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.


Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.


Przewidywany termin załatwienia

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku.


Informacje na temat trybu odwoławczego

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).


Dostępność procedury

 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kórnik,
 • Strona internetowa gminy.

Uwagi

Na terenie Gminy Kórnik ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Gminy Kórnik. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Dokumentację należy złożyć:
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Kórnik; pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Burmistrz Gminy Kórnik ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

UWAGA

Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.