Kontrast Rozmiar tekstu

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała Nr XLIX/663/2018 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Uchwała Nr XLIX/662/2018 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kórnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wymagane dokumenty.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku (Wniosek o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz, Wniosek o pozwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz), zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Miasta i Gminy Kórnik, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Kórnik,
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 6. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 7. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 8. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

 • dla punktu detalicznego na okres nie krótszy niż 2 lata,
 • dla punktu gastronomicznego na okres nie krótszy niż 4 lata.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, jeśli przekroczyła: 

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%alkoholu oraz piwa - wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości o d 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednik.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży pożarnych mogą być wydawana jednorazowe zezwolenia. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres 2 dni.

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń


Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.


Jednostka prowadząca

Samodzielne Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kórnik.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - Kancelaria Ogólna, pokój nr 9.

Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.


Inne informacje

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.


Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 • sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 1. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 2. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 3. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 4. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 5. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 6. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

  Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).